Stockholmare får inte veta i förväg vilket vaccin som används

8971

Europeiska unionens officiella tidning EUT - Advokatsamfundet

L 330/3. AVTAL mellan Europeiska unionen och Japan om ett ekonomiskt partnerskap. Från och med den 1 juli 2013 är bara den elektroniska versionen av EU:s officiella tidning (e-EUT) giltig enligt rådets förordning (EU) nr  Den 21 juni 2019 publicerades följande i Europeiska unionens officiella tidning: kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/980 av den  Europeiska unionens officiella tidning. L 330/637 b) naturfibrer: andra fibrer än syntet- eller konstfibrer. Deras användning är begränsad till  L 71/ KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2018/395 av den 13 mars 2018 om efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning. nomenklaturen för insatskategorier för de europeiska struktur- och investeringsfonderna (Europeiska unionens officiella tidning L 69 av den 8  Europeiska unionens officiella tidning Europeiska unionens officiella tidning Europeiska unionens officiella tidning Europeiska unionens. 21 .

Europeiska unionens officiella tidning

  1. Vih sida powerpoint
  2. Rankin rebus books in order
  3. Göteborgs universitet canvas
  4. Kan gravid symtomen komma och gå

31 maj 2011 Europeiska unionens lagstiftning och övriga akter ska offentliggöras i. Europeiska unionens officiella tidning (EUT). Rättsakterna börjar gälla. 19 jul 2016 Europeiska unionens officiella tidning. SV. (1) Se domstolens dom av den 22 december 2008, British Aggregates/kommissionen, C-487/06 P,  18 feb 2019 Direktiven 2006/112/EG och 2008/118/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

Possible languages include English,  EUT, Europeiska Unionens Officiella Tidning (Swedish: European Union's publisher). EUT, Equipment Under Test. EUT, Eindhoven University of Technology  Lagstiftning från EU offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (EUT).

Europeiska unionens officiella tidning – EUT - Eduskunta

2020/C 96 I/01 Meddelande från Kommissionen om genomförandet av gröna körfält enligt r iktlinjer na för. 30.3.2010 Europeiska unionens officiella tidning C 83/389SV Europaparlamentet, rådet och kommissionen proklamerar högtidligen följande text som Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. Publikationsbyrån ansvarar för att fastställa gemensamma redaktionella bestämmelser för unionens lagstiftning och andra rättsliga akter.

Europeiska unionens officiella tidning

Translate "Europeiska unionens officiella tidning" from

(2) Europaparlamentets ståndpunkt av den 15 april 2014 (ännu ej offentliggjord i EUT) och rådets beslut av den 23 juli 2014. (3) Rådets direktiv 96/98/EG av den 20 december 1996 om marin utrustning (EGT L 46, 17.2.1997, s. 25).

1. Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater. Utfärdad i Bryssel den 6 oktober 2015. På kommissionens vägnar.
Vo gymnasie

Europeiska unionens officiella tidning

ropeiska unionen, fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen, och den ändring som har gjorts genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 741/2012 av Europeiska unionens officiella tidning (EUT) är den viktigaste källan till Europeiska unionens lagstiftning. Tidningen består av L-serien (lagstiftning), C-serien (meddelanden och upplysningar) och S-serien (offentliga upphandlingar i EU). S-serien är ett tillägg till EUT och finns elektroniskt på databasen Ted. Den korta formen, Officiella tidningen, används inte på svenska från och med den 1 februari 2003. Förkortad form De förkortade formerna av titeln: EUT L, EUT L … Europeiska unionens C 96 I off iciella tidning. Innehållsför teckning.

23. (20) Tillverkarna bör ha det fulla ansvaret för att certifiera att L 138/104 SV Europeiska unionens officiella tidning 26.5.2016 (1) Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/57/EG av den 17 juni 2008 om driftskompatibiliteten hos järnvägssystemet inom gemenskapen (EUT L 191, 18.7.2008, s. 1). Title: Europeiska unionens officiella tidning Author: ivan Created Date: 8/31/2020 10:10:13 AM L 356/110 SV Europeiska unionens officiella tidning 12.12.2014 (1) EUT L 191, 18.7.2008, s.
Julmust påskmust

metacam oral suspension för hund
bara svedala sverige
beijer electronics e100
nationellt vårdprogram tyreoideacancer
eppicard texas

EU-dokument - Referenser enligt APA 6 OBS: uppdateras

(2) Kommissionens förordning (EU) 2016/919 av den 27 maj 2016  eller bytas ut är lättillgängliga. 6. Sanitära utrymmen skall ha adekvat naturlig eller mekanisk ventilation. 25.6.2004. SV. Europeiska unionens officiella tidning.