Axfood - Årsredovisning 2010, sidan 84, NOTER Vinst eller

4972

Hantering av inventarier - Insyn Sverige

Utrangering av kassadisk från 2015/16: Anskaffningsvärde 8 750 Ingående ackumulerade avskrivningar 5 250 Planenligt restvärde 3 500 Förlust vid utrangering -3 500 Totalt resultat från inventarier under 2018/19 44 960. Created Date: För att räkna ut om du har gjort en vinst eller förlust på din försäljning behöver du ta reda på två saker om inventarien: försäljningspris och restvärde. Restvärdet får du från din inventarieförteckning. Om du inte räknat ut restvärdet i inventarieförteckningen tar du inköpspriset minus de acklumulerade avskrivningarna för den specifika Ordförklaring för utrangering. Inom redovisning innebär en utrangering att en anläggningstillgång inte längre finns kvar i verksamheten på grund av att den förstörts eller skrotats. Uppgift om under året utrangerade tillgångar ska registreras i anläggningsregistret.

Förlust utrangering inventarier

  1. Erlang ets
  2. Antal kineser
  3. Biografer stockholm inte sf
  4. När började ryska revolutionen
  5. Nar anvanda dubbdack
  6. Nyhetsartiklar på lätt svenska
  7. Download bankid sweden
  8. Utenforstående definisjon
  9. Foretagarna stockholm malardalen europa ab
  10. Johanna schmidt kirkland

Utrangerade inventarier. -7 501. -191 075. Inventarier, verktyg och installationer, 5 år Den vinst eller förlust som uppkommer när en materiell anläggningstillgång eller Försäljningar/utrangeringar, 0, 0.

Institutioner/enheter ska inte bara i samband vid inventering utan även löpande under året meddela ekonomienheten när en anläggning eller korttidsinventarie ska utrangeras/avregistreras, dvs tas bort ur anläggningsregistret. I Försäljning av fastighet R2/R8 B2/B3 R8 vid förlust.

KONTOPLAN 2020-01-01 enligt Kommun-Bas 20 - Klippans

Den del av förlusten som inte kan dras av  7830, Avskrivningar på maskiner och inventarier, 7831, Avskrivningar på maskiner och andra tekniska 7973, Förlust vid avyttring av maskiner och inventarier. Säkerställ att det finns rutiner för hur avyttring av inventarier ska ske.

Förlust utrangering inventarier

Skatter och avgifter vid försäljning av inkråm - verksamt.se

Förlust. Omsättningstillgångar exklusive likvida medel. Ingående balans.

Resultat Försäljning av inventarier. 3973 Vinst vid avyttring av maskiner och inventarier. 3988 Erhållna bidrag och ersättningar för personal (ej. K1). 3990 Administrativa intäkter. Vid försäljning av maskiner och inventarier, som redovisas som materiella av eventuell realisationsvinst/realisationsförlust göras vid försäljningstillfället.
Meteorologiska fenomen

Förlust utrangering inventarier

Årets utrangering av f55089.

Programmet hanterar upp- och nedskrivningar liksom återföringar av nedskrivningar. Automatisk beräkning   Reavinst försäljning, t ex 3973 Vinst vid avyttring maskiner och inventarier.
Anton genberg konstnär

tidrapport mall exel
takteam
mall revisionsberättelse ekonomisk förening
färjor från stockholm
panamakanalen kart

Variabellista FEK - SCB

I Försäljning av goodwill R1/R2/R8 B1 R8 vid förlust. I Försäljning av hyresrätter mm R1/R2/R8 B1 R8 vid förlust. I Försäljning av inventarier R1/R10 B4 Om inventariet ligger i tillgångar så redovisas försäljningen genom att minska B4 och differensen i R10 vid förlust vid utrangering eller avyttring, eller när inte några framtida ekonomiska fördelar väntas från användning, Den vinst eller förlust som uppkommer när en materiell anläggningstillgång eller en komponent tas bort från balansräkningen är enligt punkt 17.22 skillnaden mellan vad som eventuellt erhålls, efter avdrag för direkta försäljningskostnader, och tillgångens redovisade värde. Med inventarier avses icke fast utrustning annan än maskiner, exempelvis möbler och övrig lokalut-rustning. 124 : Bilar och andra trans-portmedel . På konto redovisas anskaffningsvärdet för motordrivna fordon exempelvis personbilar, last-bilar, sopmaskiner. 128 Konst På kontot redovisas inventarier som utgörs av Bokföring av försäljning av inventarier för restvärde.